Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató

 1. A www.ecell.hu online áruházat TÓTH LÁSZLÓ E. V. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató adatai:
 • Rövidített neve: Tóth László E.V.
 • Nyilvántartási szám: 40488884
 • Nyilvántartásba vétel dátuma: 2014.12.02.
 • Nyilvántartásba vevő jegyző: Pest Megyei Kormányhivatal
 • Adószáma: 66895185-2-33
 • Közösségi adószáma: HU66895185
 • Bankszámlaszáma: 50437241-15558066
 • Székhelye: 2141 Csömör, Rozmaring utca 3.
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-57795/2012
 • Telefonszám: +36 70 432 7890
 • Kapcsolattartó: Tóth László, telefonszáma: +36 70 432 7890
 • Elektronikus levelezési cím: bolt@ecell.hu
 • Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. e-mail: support@websupport.hu)

2. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a ecell.hu webcímen. Faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató csak előzetes egyezetést követően fogad el, a megrendelés az írásbeli visszaigazolással válik elfogadottá. Telefonon történő megrendelést a Szolgáltató csak és kizárólag előzetes egyeztetést és utólag történő írásbeli megerősítést követően fogad el, a megrendelés a Szolgáltató által történő visszaigazolással válik elfogadottá. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött, a regisztráció kényelmi funkciók használatára kínál lehetőséget.
 2. Az áruházban található termékek között a “Termékek” menüpont segítségével lehet böngészni. Először az áruházban található kategóriák láthatók. Olyan kategória választása esetén, ahol termékek találhatók, rögtön megtekinthető a termékek neve, ára, képe és elérhetősége. Egy termék valamennyi lényeges tulajdonságának megismerése érdekében a termék képére vagy nevére szükséges kattintani. A webáruházban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák, nem tartalmazzák azonban a választott fizetési és szállítási mód egyéb felmerülő költségeit.
 3. Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a “Fizetési és Szállítási módok” oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. A webáruházban részszállításra nincs lehetőség. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is.
 4. A termék(ek) megvásárlása a termékek mellett található kosár gomb megnyomásával lehetséges. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást kap. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – határidőn belül nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet az adatkezelési szabályoknak megfelelően megőrzünk, ezért utólagosan is hozzáférhető, visszakereshető a megrendelés azonosítószáma, a termék és a vevő adatai alapján. A szerződés nyelve minden esetben a magyar.
 5. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Azon termékek esetében, melyek „raktárban” megjelöléssel rendelkeznek – a megrendelés beérkezésétől függően – akár másnapra házhoz szállítjuk. A hosszabb határidővel vagy beszerzési határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereinknél találhatók, így előfordulhat, hogy a rendelés befogadását követően a partnernél bekövetkező készletfogyás miatt késve, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni a rendelést. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató ezt elsődlegesen telefonon jelzi, majd erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

3. Elállási jog

Elállási jogról szóló rövid tájékoztatónkat ide kattintva tekintheti meg.

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése a vásárló részére indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Vevő az elállási jogát a termék (több termék esetében, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak) átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Vevő az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával (ide kattintva a 2. számú melléklet elérhető), vagy bármely egyéb módon, de az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontjának az egyes átvételi módok esetén az alábbiak szerinti időpontok tekintendők:

 • Üzletünkben és csomagponton történő átvétel esetén a rendelés átvételének időpontja,
 • Futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

A kézhezvétel időpontja az átvételkor kapott blokkal/számlán, ill. a futártól kapott igazoló bizonylaton kerül feltüntetésre.

 1. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza az üzletünkbe (Tóth László E.V., 1048 Budapest, Lakkozó utca 8. fszt. Ü-4.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A visszatérítés a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik, a visszatérítésre más fizetési módot csak a fogyasztó kifejezett beleegyezésével alkalmazunk, mely során a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költsége terheli. Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módot választ, nem térítjük vissza az ebből eredő többletköltséget, hanem kizárólag a normál díjszabású szállítási díj megtérítésére kerül sor. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésében biztosított jog folytán teljes mértékben visszatartjuk addig, amíg a vásárló a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, így a szolgáltató követelheti azok megtérítését.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólagosan

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. gravírozás);
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

4. Szavatossági jogok

Szavatossági jogról szóló rövid tájékoztatónkat ide kattintva tekintheti meg.

 1. A megrendelt termék/ek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159.§ rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő választása szerint az alábbi lehetőségekkel élhet:
 • Kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára – valamennyi körülmény értékelésével – aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet,
 • a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy
 • elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, azt a Vevő érdekeit kímélve, megfelelő határidőn belül nem tudta elvégezni, vagy ha a Vevő kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítése érdekében a hiba bejelentésén és a vásárlást igazoló számla/nyugta/igazolás, vagy annak másolata bemutatásán túl egyéb teendője nincs, míg ezt követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba, amelyre hivatkozik már a teljesítés időpontjában fennállt.

 1. A megrendelt termék/ek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:168.§ rendelkezései alapján kellékszavatosság helyett a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet, mely során a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, tehát a termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől (Szolgáltató vagy megbízottja által végzett üzembe helyezés esetén az üzembe helyezéstől) számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Egy éven túl jótállási igény érvényesítésének nincs helye. A jótállási igény a termék vásárlásakor kapott jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál feltüntetett szabályok szerint érvényesítheti, azzal az eltéréssel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket – amennyiben az rendelkezésre áll – a Szolgáltató köteles kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5. Egyéb rendelkezések

 1. A honlapon feltüntetett adatok (termék ára, termékismertető, beszerzési idő, rendelkezésre állás, stb.) minden esetben általános leírást tartalmaznak, a megjelenített képek illusztrációk. Ugyanakkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruházi oldalon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek, teljes körű termékleírásért a gyártó oldalának felkeresése javasolt. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából vagy egyéb meghibásodásból eredő információk, árak nem tekinthetők nyilvános ajánlattételnek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.
 2. A honlapon megjelenített valamennyi kép, leírás, grafika, tájékoztató, egyéb képi vagy szöveges megjelenítés tekintetében a Szolgáltató minden jogot fenntart, azok Szolgáltató belegyezése nélküli, jogellenes, részben vagy egészben történő felhasználása tilos, minden ilyen esetben a Szolgáltató jogi eljárást indít.
 3. Amennyiben az internetes felhasználó a webáruház internetes felületén hírlevél küldéséhez a megfelelő adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult, úgy a Szolgáltató jogosult részére hírlevelet küldeni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által megadott név és elektronikus levelezési cím a hozzájárulás megadásakor valós, helytálló vagy a felhasználó jogszerű használatában van.
 4. A felhasználó a hírlevél küldéséhez történő önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 5. A Szolgáltató magatartási kódex előírásainak nem vetette alá magát.
 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdését, észrevételét az alábbi elérhetőségek egyikén tudja megtenni:

Kollégáink a fenti elérhetőségeken az alábbi munkaidőben állnak rendelkezésére

 • Hétfő: 8:30 – 16:30 óra
 • Kedd: 8:30 – 16:30 óra
 • Szerda: 8:30 – 16:30 óra
 • Csütörtök: 8:30 – 16:30 óra
 • Péntek: 8:30 – 16:30 óra

Hétvégén és munkaszüneti napokon üzletünk zárva tart. Amennyiben jelen ÁSZF-ben feltüntetett nyitvatartási idő a honlapon jelzett nyitvatartási időtől eltér, úgy az ÁSZF-ben feltüntetett nyitvatartási idő az irányadó). Ünnepek idején és a nyári időszakban a nyitvatartási idő átmenetileg módosulhat.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, levelét a 2141 Csömör, Rozmaring utca 3. címre, elektronikus levelét a bolt@ecell.hu email címen, telefonos bejelentéseit a +36 70 432 7890 telefonszámon várjuk.

 1. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek hatékony és bíróságon kívüli rendezése érdekében békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.:10)

Fizetési módok

Fizetés bankkártyával

Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetési mód választása esetén a SaltPay eCommerce rendszerébe irányítunk át, ahol a bankkártyáddal tudod a megrendelését kiegyenlíteni. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnod, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz, azaz hozzánk. Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), MasterCard, Internet Kártyák.

Csomag átvételkor – utánvéttel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvéttel” fizetési módot. Utánvétel esetén a csomagküldés összege magasabb, viszont ilyenkor a teljes végösszeget a csomag átvételekor kell kifizetnie.